Options

Shoutbox archive


Shoutbox archive

Go to last read | Mark all read

avatar
k
avatar
@Me3roTop ya kho dabar rasak ana hdart m3ak normal rabi sahal 3lik
avatar
khlih lgag ana 3ambali wach ndir
avatar
whadik shut up khliha wthab khali l gag khlih manhalakch wthab ban dir ana 3ambali kifah nfriha Smile rak toht mn 3ini
avatar
@Me3roTop now join the serve to ungag you
avatar
@Me3roTop mathdrch m3ah lkhalih ysab ki yadkhol admin 9olo
avatar
nhar ykon admin msakam
avatar
@Me3roTop i deleted the gag but next time you when he insult you talk to admin not insult him too
avatar
@Me3roTop shit up you insult and talk
avatar
za3ma ki admin ttchoker ban wma3mbalich dir wach habit ban kick ban infinite i dont care rak toht mn 3ini
avatar
ja lrfad ta3 magic eagle wkalak ana sabit
avatar
wkotlo 3lah tsab
avatar
how tyahli repondit kotlo wmok touut sa
avatar
@Me3roTop nta sabit wala no ??
avatar
howa bdahanaskotlo
avatar
chaftni
avatar
@Me3roTop cause you insult too
avatar
doka howa kraj wanna gag l sa3a
avatar
howa sabni naskotlo
avatar
why gag